Strumienie dzielimy na grupy :

 1. strumienie rynkowe zwane ekwiwalentnymi - charakteryzują się bezpośrednim związkiem między strumieniem przepływu pieniężnym a strumieniem dóbr i usług ( np. akt kupna i sprzedaży, wynagrodzenie za pracę),
 2. strumienie transferowe -,przepływ pieniądz w jedna stronę a z drugiej strony nie ma świadczenia ( np. renta,  emerytura)
 3. strumienie kredytowe - skutkiem bankowej kreacji pieniądza (spłata  kredytu nie jest dochodem dla banku , w tym momencie likwidowane są określone zasoby pieniężne)

Te trzy strumienie są strumieniami przepływów pieniężnych  w/g kryterium przedmiotowego

 1. strumień oszczędności to strumień zatrzymany w ruchu ( jest tu zatrzymany strumień pieniężny, który staje się zasobem .( wg kryterium podmiotowego).

 

Kryterium podmiotowe:

 1. finanse gospodarstw domowych, ludności,
 2. finanse budżetu państwa ,samorządów terenowych , poza budżetów,
 3. finanse ubezpieczeń,
 4. finanse banków i instytucji kredytowych,
 5. finanse przedsiębiorstw,

 

Cech wyróżniające przedmiot finanse przedsiębiorstw od przedmiotu podstawy finansów to :

 1. spojrzenie mikroekonomiczne na finanse przedsiębiorstw,
 2. spojrzenie  jak na wiedzę  pragmatyczną ( stosowaną),
 3. ograniczenie zakresu badań do wyodrębnionej sfery działalności jednostki,
 4. badanie wpływu regulacji prawnej na postawę przedsiębiorcy.

Podsumowując treść, metody i sposoby oceny gospodarki finansowej różnią nasz przedmiot.

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa może być realizowane przy pomocy określonych instrumentów.

Gospodarkę finansową  przedsiębiorstwa określamy jako czynności polegające na racjonalnym uruchomieniu strumieni pieniężnych oraz ich posiadaniu  czyli tworzeniu oszczędności, przy czym jeżeli tworzymy te oszczędności musimy uwzględnić opłacalność związaną z nie uruchomieniem pewnego , większego lub mniejszego zasobu pieniędzy. Jeżeli mamy do czynienia ze strumieniem zatrzymanym oszczędności wtedy musimy uwzględnić opłacalność związaną z nie uruchomieniem tego strumienia .

Gospodarkę finansową możemy rozumieć jako mechanizm ciągłego, odpowiednio zorganizowanego procesu gromadzenia przychodów , dochodów i realizacji wydatków. Da się wyodrębnić cały splot przeróżnych rozliczeń.
Dokonujemy klasyfikacji z punktu widzenia przedmiotowego i podmiotowego.  
Wyodrębnienie przedmiotowe to rozliczenia z pozyskiwaniem kapitału.
(jaki rodzaj mamy rozliczeń to wyodrębnienia wg klasyfikacji przedmiotowej, a kto dokonuje tych rozliczeń to będzie klasyfikacja podmiotowa.)
Wyodrębnienie przedmiotowe tych rozliczeń - możemy zauważyć , że będą występowały rozliczenia związane z pozyskiwaniem kapitału obcego lub własnego i to pozyskiwanie tego kapitału i rozliczenia z tym związane będą prowadzone na podstawie rachunku opłacalności , który rodzaj kapitału w danym momencie przedsiębiorstwo powinno wykorzystać.
Będą również:

  1. rozliczenia związane ze sposobem rozliczeń i wydatków związanych  na inwestycje czy to będą rzeczowe inwestycje czy inwestycje finansowe  ,
  2.  będą także rozliczenia związane z zakupem materiałów ,
  3.  rozliczenia związane z wypłatą wynagrodzeń,
  4. rozliczenia związane z opłacaniem składek  itp.
  5. Rozliczenia podatkowe,

I w ten sposób jeżeli wyodrębniamy rozliczenia z punktu widzenia  czego te rozliczenia dotyczą to wtedy wyodrębniamy je z punktu widzenia kryterium przedmiotowego.

Jeżeli chcemy spojrzeć na te rozliczenia  z punktu widzenia podmiotu czyli kto dokonuje tych rozliczeń  to wtedy możemy dokonać wyodrębnienia , że będziemy mieli procesy :

 1. rozliczeń z pracownikami,
 2. rozliczenia  z instytucjami ubezpieczeniowymi,
 3. rozliczenia z budżetem
 4. rozliczenia z kontrahentami,

 

Gospodarka finansowa to prowadzenie nieustannej działalności w sferze operacji pieniężnej. Jest ona ciągłym procesem w ramach którego dokonuje się ciągły ruch i dokonuje się zmiana przepływów.( przepływy pieniężne spotykają się na swojej drodze z innymi przepływami).

Na gospodarkę możemy patrzeć jako na działanie na proces, mechanizm, ruch a więc na działanie dynamiczne.

W ramach tej gospodarki finansowej możemy wyodrębnić pewne grupy czynności :

 1. czynności poprzedzające ruch pieniądza( z uwzględnienia ryzyka i czasu)
 2. czynności związane z rzeczywista realizacją operacji pieniężnych,
 3. czynności polegające na zapisie operacji finansowych mających miejsce poprzednio  i na podstawie tego zapisu operacji dokonujemy analizy  tego co zostało zrealizowane , jakie zaszły te zjawiska finansowe  po to żeby można było wnioskować w zakresie ukształtowania  tych zjawisk w przyszłości.

Te czynności możemy określić także jako fazy albo etapy i wyodrębnić trzy podstawowe etapy:

 1. etap przygotowania,
 2. etap realizacji,
 3. etap ewidencji, analizy, wnioskowania.

Ten trzeci etap jest niezbędny po to, żeby można było dokonywać , realizować, prowadzić  racjonalnie wszelkie  procesy przedsiębiorstwa.

Jaki sens ma prowadzenie gospodarki finansowej?
Jakie cele stawiane są przed całym przedsiębiorstwem?